ஊராட்;சி கல்வி நிலை

 1. ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி  –  உள்ளுர்
 2. இ.சி.துவக்கப்பள்ளி –  உள்ளூ
 3. கள்ளர் சீர்பரமர் துவக்கப்பள்ளி  -உள்ளூ
 4. பெனடிக் மெட்ரிக் பள்ளி – உள்ளூ
 5. சவரியப்ப உடையார் மேல்நிலைப்பள்ளி –  உள்ளூ
 6. அன்னை மகளிர் கல்வியியல் கல்லூரி – உள்ளூ
 • பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
 1. ஆண்    : 1536
 2. பெண்    : 1663
 3. மொத்தம்    : 3199
 • ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை
 • ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை
 • நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை. செயல்படவில்லை
 • நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை
 • இரண்டு நூலகம் செயல்பாட்டில் உள்ளது.
 • 15 வருடங்கள், மற்றொன்று 2 வருடங்களுக்கு முன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
 •  புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது? இரண்டு மாதங்கள் ஆகின்றது.

சுகாதாரம்
சுகாதார நிறுவனங்கள்- ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், துணை சுகாதார நிலையம்இ இதர.  – ர்ளுஊ உள்ளது.

 • சுகாதார சேவைகள் – பொது மற்றும் தனியார்

னுசு     பொது /தனியார்     பார்வை நேரம்
ராஜேஸ்வரி ஏர்N    பொது        24

னுசு  பெயர்  பொது /தனியார்  பார்வை நேரம்
 1 ராஜேஸ்வரி ஏர்N  பொது  24
 • பொது சுகாதார பிரச்சனைகள் மற்றும் அதற்கான சேவை வசதிகள்
 1. குடி நீர் தொட்டி சுத்தீகரிப்பு:  ஆம்
 2. பொது கழிப்பிடம்:     ஆம்    பயன்பாடு:    ஆம்    சுத்தீகரிப்பு: தினமும்
 3. திறந்தவெளி மலம் கழித்தல்:     ஆம்
 • அரசு மற்றும் ஊராட்சி திட்டங்கள்
 1. தனி நபர் கழிப்பறை : ஆம்
 2. குடி நீர் குழாய் இணைப்பு:    559    தெரு:    142    வீடு: 1539 மொத்தம் :